Säännöt

Säännöt

Tämä on sähköistetty versio Tampereen Ratsastusseuran voimassa olevista säännöistä. Todistettuun kopioon voimassa olevista säännöistä voit tutustua Tampereen Ratsastuskeskuksessa tai tilata sen Patentti- ja rekisterihallinnon  Yhdistysrekisteristä (maksullinen palvelu).

Tampereen Ratsastusseura - Tammerfors Ridklubb r.y. nimisen yhdistyksen säännöt

 Yhdistyksen nimi on Tampereen Ratsastusseura-Tammerfors Ridklubb r.y. ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

 Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, kasvattaa ja ylläpitää ratsastusurheilun harrastusta, kehittää ja kouluttaa hevosmiestaitoa sekä edistää ja tukea muullakin tavalla ratsastusharrastusta Tampereen talousalueella.

Tarkoituksensa yhdistys toteuttaa
- tukemalla ratsastuksen ohjaajien, valmentajien, kilpailujärjestäjien ja junioriohjaajien koulutusta sekä organisoimalla näiden toimintaa yhdistyksen jäsenistön hyväksi,
- antamalla asiantuntija-apua ratsastusalueiden, ratsastukseen liittyvien tallien ja suorituspaikkojen suunnittelussa sekä neuvomalla oikeiden varusteiden hankinnassa ja käytössä,
- kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota ratsastusurheilun ja hevosharrastuksen edellytysten luomiseen ja liikuntapaikkojen kehittämiseen,
- edistämällä ratsastuskoulutoimintaa,
- toimeenpanemalla ratsuvalmennus- ja kilpailutoimintaa,
- hankkimalla käyttöönsä ja ylläpitämällä tai vuokraamalla sopivia kiinteistöjä ja ratsastusalueita sekä
- hankkimalla toimintaan liittyviä arvopapereita.

Yhdistys voi avustaa kilpailevien ratsukoiden valmentautumista ja kilpailuihin osallistumista.

Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteistöjä ja toimintaan liittyviä arvopapereita sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä hankkia varoja tarkoitusperiensä toteuttamiseksi toimeenpanemalla ratsastusnäytöksiä ja -kilpailuja, juhlia, arpajaisia ja muita samantapaisia tilaisuuksia, ylläpitämällä kahvilaravintola toimintaa järjestämissään tilaisuuksissa sekä vuokraamalla hevosia ja ratsastusvälineitä ynnä järjestämällä ratsastuksenopetusta.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

 Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto - Finlands Ryttarförbund r.y:een sekä muihin kotimaisiin hevosurheilu- ja jalostusliittoihin.

Yhdistyksen jäsenenä voi olla sekä yksityinen henkilö että rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenen ottamisesta joko toimivaksi jäseneksi tai kannattajajäseneksi päättää yhdistyksen hallitus.

Henkilön, joka erikoisella harrastuksella on edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista, voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

 Henkilön tai yhteisön, joka aikoo liittyä yhdistyksen toimivaksi jäseneksi, tulee ilmoittaa aikomuksestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Alaikäisen jäsenilmoituksessa pitää lisäksi olla holhoojan suostumus.

Jäsen on juniorijäsen sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 18 vuotta.

Liittyvä jäsen maksaa liittymismaksun, minkä jälkeen hän saa jäsenoikeudet.

 Yhdistyksellä on oikeus kantaa liittymismaksun lisäksi toimivilta jäseniltään sekä kannattajajäseniltään vuosittain jäsenmaksu. Liittymismaksun ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruuden määrää yhdistyksen marraskuussa pidettävä varsinainen kokous kalenterivuodeksi kerrallaan.

Jäsenellä, joka ei ole säädetyssä ajassa eikä myöhemminkään ennen yhdistyksen kokousta suorittanut jäsenmaksuaan, ei ole äänioikeutta. Ellei maksua ole muistutuksesta huolimatta suoritettu viimeistään kuukauden kuluessa muistutuksen postittamisesta, hallitus voi katsoa jäsenen yhdistyksestä eronneeksi.

Yhdistyksen kokouksessa juniorijäsen saa käyttää puhe-, mutta ei äänioikeutta. Edellisestä johtuen juniorijäsenen vuotoinen jäsenmaksu on alempi kuin seniorijäsenen.

 Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen marraskuun kokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi-kahdeksan kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tahi myöskin, kun kaksi sen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Asiasta äänestettäessä ratkaisee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan voittaa se kanta, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitaja sekä muut tarpeelliset virkailijat hallitus valitsee joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Lisäksi hallitus voi valita erityisiä tehtäviä hoitamaan toimikuntia.

 Hallituksen tehtävä on:

1) toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia sen toiminnasta,
2) edustaa yhdistystä sen suhteissa viranomaisiin, kolmanteen henkilöön tai yhdistyksen jäseneen,
3) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä säilyttää pöytäkirjat yhdistyksen ja hallituksen kokouksista,
4) hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja tilejä,
5) laatia yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta,
6) laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi seuraavaksi kalenterivuodeksi,
7) päättää yhdistyksen toimihenkilöiden palkkauksesta,
8) kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja panna toimeen yhdistyksen säännöt.

 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

 Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, toinen maalis- ja toinen marraskuussa.

Maaliskuun kokouksessa:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
2) todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen,
3) käsitellään ilmoitusasiat,
4) esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
5) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapausta sekä toimintakertomuksen ehkä aiheuttamista toimenpiteistä,
6) käsitellään hallituksen esittämät ja yhdistyksen jäsenten viimeistään tammikuun kuluessa kirjallisesti hallitukselle ilmoittamat asiat.

Marraskuun kokouksessa:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
2) todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen,
3) käsitellään ilmoitusasiat,
4) päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta,
5) päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruudesta,
6) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvioehdotus seuraavaksi kalenterivuodeksi,
7) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
8) valitaan uudet jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle,
9) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa,
10) käsitellään hallituksen esittämät ja yhdistyksen jäsenten viimeistään syyskuun kuluessa kirjallisesti hallitukselle ilmoittamat asiat.

Äänestykset toimitetaan avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Äänioikeutetun enemmistön kanta tulee kokouksen päätökseksi. Äänten mennessä tasan voittaa se kanta, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaaleissa tasatuloksen sattuessa ratkaisee arpa.

Puheenjohtajan vaalissa ehdokkaan on saatava vähintään puolet kokouksessa annetuista äänistä tullakseen valituksi.

11§ Tarvittaessa voidaan toimeenpanna neuvoa-antava jäsenäänestys asiasta, jossa tarvitaan jäsenistön mielipidettä puolesta tai vastaan. Äänioikeus jäsenäänestyksessä on 14 vuotta täyttäneellä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä.

Ylimääräinen kokous tai jäsenäänestys pidetään hallituksen harkinnan tai yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan, tahi kun sitä on vaatinut vähintään kymmenes osa yhdistyksen jäsenluettelon osoittamasta äänivaltaisten jäsenten määrästä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouskutsussa on mainittava ylimääräisessä kokouksessa käsiteltävät asiat.

12§ Yhdistys kutsutaan kokoukseen ilmoituksella, joka on vähintään seitsemän päivää ennen kokousta julkaistava paikallisessa sanomalehdessä tai jätettävä jäsenelle osoitettuna postin kuljetettavaksi.

13§ Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, ja kummassakin vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

Kutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

14§ Jos yhdistys purkaantuu tai lakkautetaan, on sen ehkä jäljelle jääneet varat annettava jollekin sellaiselle laillisesti rekisteröidylle seuralle tai yhdistykselle, joka toimii samojen tarkoitusperien toteuttamiseksi kuin Tampereen Ratsastusseura, kuitenkin ensisijaisesti Suomen Ratsastajainliitolle.

Ellei sellaista yhdistystä silloin ole olemassa, joutuvat varat Suomen Valtakunnan Urheiluliitolle tai sen tilalle mahdollisesti olevalle maan urheiluelämän elimelle käytettäväksi ratsastusurheilun edistämiseksi.